Disclaimer

Artikel 1 – Identiteit
Deze website, hierna genoemd “Website”, wordt uitgebaat door Mylan bvba/sprl, met maatschappelijke zetel 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6A, België, opgenomen in de KBO onder het nummer 0885.805.780.

Artikel 2 – Algemeen
Bedankt voor uw bezoek aan deze Website. Lees aandachtig deze disclaimer. Hij bevat de voorwaarden voor alle bezoekers aangaande de toegang en het gebruik van onze Website.
Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij naar de desbetreffende Algemene Voorwaarden die terug te vinden zijn via de footer onderaan onze webpagina’s.
Enkel reeds door toegang te nemen tot en gebruik te maken van de Website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze disclaimer.

Artikel 3 – Intellectuele eigendom
De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekens, foto’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mylan bvba/sprl of rechthoudende derden met wie Mylan bvba/sprl gebeurlijk samenwerkt, ze mogen dan ook niet gekopieerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mylan bvba/sprl.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
Mylan doet zijn best om deze website up-to-date te houden. Mylan is echter niet verplicht om deze website bij te werken en staat niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Mylan wijst elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in samenhang met het gebruik van deze website en/of de informatie erop, van de hand.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Mylan geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Mylan kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Mylan verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 5 – Landspecifieke informatie
De informatie op deze website en op pagina’s van andere Mylan ondernemingen die een link bevatten naar deze website is mogelijk niet voor elke bezoeker relevant.
Productnamen of handelsmerken kunnen van land tot land verschillen, producten kunnen voor verkoop toegelaten zijn in één land, maar niet in een ander land, etc.
Voor verdere informatie over de producten die beschikbaar zijn in uw land, gelieve contact op te nemen met de plaatselijke Mylan onderneming of met uw arts of apotheker.
Deze website en de inhoud zijn ontwikkeld voor Belgische bezoekers (patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg) en houdt rekening met de Belgische wetgeving. Hoewel de informatie op deze website ook toegankelijk is voor gebruikers buiten België, is de informatie over de Mylan producten bestemd voor Belgische inwoners. Andere landen kunnen andere wetgeving hebben, andere vereisten inzake regelgeving en medische praktijken die verschillen van deze in België.

Artikel 6 – toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.